پشتیبانی عالی را تجربه کنید

در این سامانه امکان ثبت درخواست ارباب رجوع (شکایت، رضایت ، اشیای گمشده و اشیای پیدا شده) وجود دارد.
ارباب رجوع میتواند پس از ثبت درخواست وضعیت درخواست خود را مشاهده کند.